Sztolnia na górze Bielec (Rudawy Janowickie) - nieznany ślad górnictwa kruszcowego) - Charakter mineralizacji

Spis treści

4. Charakter mineralizacji

W trakcie badań pobrano trzy próbki skalne wykazujące przejawy mineralizacji rudnej. Dwie z nich pochodzą z wnętrza sztolni , z punktu położonego w odległości ok. 150 m od otworu wejściowego (por. rys. 2). Próbka ostatnia została pozyskana na hałdzie przed otworem wejściowym sztolni.

Ostatnia ze wspomnianych próbek to, w obrazie makroskopowym, skała o szarozielonkawej barwie, z licznymi brunatnymi nalotami na powierzchniach spękań. Cechuje ją niska zwięzłość wywołana zwietrzeniem. Skałę określono jako kataklazyt z dominacją kwarcu w składzie mineralnym. Obserwacje makroskopowe oraz prowadzone za pomocą binokularu wykazały obecność w jej obrębie żyłek kruszcowych o miąższości do 5 mm. Tworzą je dwa minerały o wyraźnie odmiennych cechach. Drobnokrystaliczna faza o szarej barwie i brązowej (ciemnobrązowej) rysie określona została jako arsenopiryt. Występuje on w peryferycznych częściach żyłek, a także w postaci rozproszonej, w obrębie kwarcowego tła. Centralne części żyłek kruszcowych zajmuje faza o mosiężnożółtej barwie i metalicznym połysku, często wykształcona w postaci wyraźnych kryształów o kostkowym pokroju i rozmiarach do ok. 1 mm, opisana jako piryt. Niekiedy zajmuje on całą miąższość żyłek, tworząc skupienia o rozmiarach do 5 mm.

Próbki pobrane wewnątrz sztolni Bielec są fragmentami skały o odcieniu zielonym z licznymi cienkimi żyłkami (o miąższości ok. 1 mm) lub szeregowymi zespołami wpryśnięć barwy żółtordzawej lub ciemnobrązowej. Jest to brekcja o spoiwie kwarcowym, a miejscami kataklazyt. Pierwotne powierzchnie próbek są bardzo nieregularne, prawdopodobnie ukształtowane w wyniku selektywnego wietrzenia. Jedna z próbek pokryta jest pylastą substancją o barwie brązowo-żółtej. Badania makroskopowe sugerowały więc obecność hematytu i limonitu. W próbkach występuje również drobnokrystaliczny minerał o cechach charakterystycznych dla arsenopirytu.

Wstępne badania mikroskopowe w świetle odbitym wykazały, iż w próbce pobranej z hałdy, poza pirytem i arsenopirytem, występuje prawdopodobnie chalkozyn oraz bardzo drobne wrostki chalkopirytu. Rentgenostrukturalna analiza próbki ze sztolni potwierdziła natomiast obecność hematytu. Wyniki badania próbki pobranej w sztolni są bardzo niejednoznaczne ze względu na maskowanie na dyfraktogramie pików charakterystycznych dla innych minerałów przez dominujące kwarc i piryt. Konieczne jest wykonanie kolejnego oznaczenia dla koncentratu minerałów rudnych obecnie niemożliwe w związku z niedostateczną ilością posiadanego materiału i niedostępnością sztolni.

Analiza opisanych próbek wykazuje ich wyraźne zróżnicowanie pod względem rodzaju okruszcowania, co może świadczyć o nałożeniu się tu dwóch etapów mineralizacji. Co prawda można poddawać w wątpliwość wiarygodność próbki pobranej z hałdy, jednak jej autochtoniczność (ze względu na odosobnienie stanowiska badawczego) jest wysoce prawdopodobna. Obecność minerałów żelaza jest wyraźnym rysem odróżniającym charakter mineralizacji w sztolni Bielec od mineralizacji w Czarnowie.


Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.